Psicoteràpia

Què fem?

Mitjançant la psicoteràpia es treballen uns aspectes o altres depenent sempre del cas concret que se’ns planteja, ja que és útil en casos molt diversos i és aplicable a una gran varietat de situacions i simptomatologies. A grans trets i de forma general les bases sobre les que treballa la teràpia psicològica són les següents:

 • Ajudar a la persona en la comprensió del seu propi món interior: pensaments, emocions, sentiments i conducta
 • Conscienciar sobre les relacions entre emoció, pensament i conducta
 • Aprendre a identificar i modificar els propis patrons de conducta
 • Facilitar eines per afrontar el dia a dia de forma més efectiva
 • Treballar les emocions pròpies i alienes
 • Aprendre a reflexionar de forma objectiva sobre nosaltres mateixos i sobre els altres
 • Treballar les habilitats socials i formes de relació interpersonal

Què aconseguim?

 • Conèixer la relació multidireccional entre emoció, pensament i comportament
 • Saber identificar els patrons de pensament i comportament propis i aprendre a modificar-los quan no ens són útils
 • Conèixer alternatives a la nostra manera d’actuar
 • Conèixer i reconèixer les emocions pròpies i aprendre a gestionar-les
 • Aprendre a reconèixer les emocions de les persones amb qui ens relacionem i actuar en conseqüència
 • Aprendre a reflexionar sobre les motivacions, interessos i comportaments de les altres persones del nostre entorn en relació a nosaltres mateixos
 • Millorar la comunicació i les relacions interpersonals
 • Incrementar la seguretat en un mateix
 • Incrementar l’autoestima i l’autoconcepte
 • Augmentar l’autonomia personal
 • Millorar la qualitat de vida

En quins casos és útil?

 • Inseguretat i baixa autoestima
 • Dificultats per afrontar situacions habituals de la vida quotidiana
 • Simptomatologia depressiva
 • Ansietat generalitzada o davant d’algun tipus de situació concreta
 • Dependència emocional
 • Manca d’habilitats socials o dificultats de relació interpersonal
 • Dificultats en la relació de parella
 • Dificultats en la relació pares-fills
 • Moments de canvi que requereixen adaptació a noves situacions (naixement d’un fill, mort d’un familiar, reestructuració de rols,…)
 • I un llarg etcètera

Procediment:

 • Visita informativa (gratuïta)
 • Recollida d’informació
 • Establiment dels objectius, la freqüència i la distribució de les sessions
 • Inici de la psicoteràpia
 • Elaboració dels informes corresponents

Descripció del servei:

La psicoteràpia és un procés terapèutic que es nodreix de diversos models de la psicologia i que ens ajuda a resoldre els nostres problemes i dificultats mitjançant la comprensió del nostre món interior (pensaments, emocions, sentiments i conducta). Al llarg d’aquest procés el pacient sempre estarà acompanyat i guiat per un professional del sector, que l’ajudarà a definir i gestionar aquest món interior.

Objectius i activitats que inclou:

 • Aprendre noves destresses per afrontar amb major efectivitat el dia a dia.
 • Generar alternatives d’acció.
 • Augmentar l’autonomia personal.
 • Gestió de les emocions (estrès, ansietat, motivació resiliència, relaxació)
 • Millora de la comunicació i de les relacions humanes.
 • Autoestima i autoimatge.
 • Seguretat personal.
 • Autoconeixement.
 • Treballar, juntament amb el psicòleg, la identificació i canvi de patrons de pensament i comportament.
 • Conscienciar sobre la relació entre pensaments i comportament.

Durada de les sessions:

Les sessions de psicoteràpia tenen una durada de 60 minuts aproximadament. La periodicitat de les sessions sempre es pactarà prèviament entre el terapeuta i el client.