Orientació acadèmica i professional

Què fem?

En el procés d’orientació acadèmica i professional:

 • Mostrar les diferents opcions acadèmiques i professionals que existeixen un cop finalitzada l’educació obligatòria i facilitar informació sobre cada una d’elles
 • Administrar tests d’aptituds i d’interessos professionals per a orientar a la persona entre els diferents àmbits professionals existents

En el procés de recerca activa de feina:

 • Mostrar les diferents vies per la recerca de feina
 • Treballar la redacció del CV destacant els punts forts i adaptant-lo, en cada cas, a les característiques del lloc de treball concret al que es vol presentar
 • Treballar els aspectes formals i de contingut de les cartes de motivació i cartes de presentació que poden acompanyar al CV
 • Preparar entrevistes de feina i fer simulacres

Què aconseguim?

Amb el procés d’orientació acadèmica i professional:

 • Conèixer les possibles vies i opcions acadèmiques i professionals un cop finalitzada l’ESO o el Batxillerat
 • Conèixer de forma objectiva mitjançant test les capacitats i els interessos personals

Amb el procés de recerca activa de feina:

 • Ampliar el coneixement de les vies per cercar feina i del mercat laboral
 • Aprendre a redactar un CV adaptant el contingut a l’oferta concreta
 • Aprendre a redactar cartes de presentació i de motivació
 • Guanyar seguretat i confiança per a les entrevistes de feines futures
 • Empoderar a la persona i potenciar la seva autonomia per recerques futures

 En quins casos és útil?

El procés d’orientació acadèmica i professional:

 • Joves que es troben en un moment decisiu respecte el seu futur acadèmic i laboral (alumnes de 4rt d’ESO i alumnes de batxillerat)
 • Persones que, havent-se dedicat al món laboral (bé perquè ja van finalitzar estudis superiors, bé perquè van decidir no fer-ne), es plantegen cursar nous estudis en un futur proper

El procés de recerca activa de feina:

 • Persones en situació de recerca activa de feina
 • Persones que es plantegen nous reptes professionals

  Procediment:

 • Visita informativa (gratuïta)
 • Recollida d’informació amb els pares o tutors legals del nen
 • Recollida d’informació del nen o l’adolescent
 • Avaluació de les competències
 • Elaboració de l’informe
 • Entrevista amb l’usuari per marcar objectius professionals
 • Seguiment del pla de treball individualitzat i acord sobre la freqüència i distribució de les sessions
 • Inici del procediment d’orientació i coaching professional
 • Reunions amb l’escola i els pares
 • Elaboració dels informes corresponents

Descripció del servei:

L’Orientació acadèmica i professional consisteix a oferir eines i procediments per als infants i joves per a dirigir la seva futura carrera professional, potenciant certes competències professionals amb l’objectiu de liderar el seu futur laboral.

Aquest servei està destinat a joves estudiants o a persones en situació d’atur que volen definir els seus objetius professionals, ampliar el coneixement de les vies de recerca de feina i del mercat laboral, i l’autoconeixement per tal de reforçar les competències envers el món professional.

També cal tenir en compte l’adaptació de les eines de recerca de feina a les noves tecnologies, per aquest motiu també es reforçaran les possibles mancances que es detectin en aquest àmbit.

En tots els casos es trasmet la necessitat de no només saber el què es busca sinó també de com buscar-ho, per tal d’empoderar als joves i potenciar la seva autonomia.

Objectius:

 • Oferir eines perquè els usuaris/àries puguin aconseguir fites educatives.
 • Promoure el coneixement de les pròpies competències professionals i el seu vincle amb el futur professional.
 • Potenciar l’autoestima personal.
 • Afavorir el valor envers la funcionalitat dels aprenentatges instrumentals en vista a la inserció laboral i la continuïtat d’un itinerari de formació.
 • Acompanyar als joves en la transició de l’escola al treball.

Activitats que inclou:

 • Primera entrevista amb el jove i la família per a definir objectius.
 • Segona entrevista personalitzada amb el jove, en la qual es segueix la trajectòria educativa i es treballa el currículum vitae.
 • Realització de bateries de test de competències professionals.
 • Realització d’un itinerari personalitzat que inclou un pla de treball amb les activitats formatives i laborals a realitzar.
 • Treballar els aspectes emocionals vinculats al projecte professional.

Durada de les sessions:

La durada del procés variaria segons l’edat de l’usuari i si els objectius marcats són a curt o mig termini.

Les entrevistes sempre tindrien una durada màxima de 45-50 minuts.

Entenent que un procés professional està en constant canvi es realitzaria una sessió setmanal durant un mes i posteriorment es faria un seguiment d’una sessió mensual fins que l’usuari i el professional donin per tancat el procés.