Neuropsicologia

Què fem?

 • Avaluar les funcions cognitives (atenció, memòria, llenguatge,…) que poden trobar-se alterades per causes diverses com ara retard en el desenvolupament, dificultats d’aprenentatge, accident cerebrovascular o demència, entre d’altres
 • Estimular les funcions cognitives que s’han trobat disminuïdes amb l’objectiu de mantenir el seu funcionament el més estable possible i durant el màxim temps. S’aplica en els casos en els que les alteracions cognitives són produïdes per causes degeneratives, com són les demències
 • Rehabilitar les funcions cognitives alterades amb l’objectiu de recuperar totalment la funció afectada. Es rehabilita la funció en els casos en els quals la causa de la seva disminució no és un trastorn degeneratiu, com són els accidents cerebrovasculars

 Què aconseguim?

 • Mantenir o millorar, segons el cas, les funcions cognitives disminuïdes
 • Potenciar altres funcions per compensar les que estan afectades
 • Millorar l’estat d’ànim
 • Incrementar l’autoestima i l’autoconcepte
 • Augmentar l’autonomia
 • Millorar qualitat de vida

 En quins casos és útil?

 • Demències (de tipus Alzheimer, Parkinson, Cossos de Lewy, fronto-temporal,…)
 • Afectacions cerebrals causades per accidents, tumors cerebrals, hemorràgies, ictus,…
 • Trastorns congènits que comporten afectacions cerebrals
 • Retard en el desenvolupament
 • Problemes aïllats de memòria, d’atenció, de llenguatge, praxis (dificultats en moviments de les mans),…

 Procediment:

 • Visita informativa (gratuïta)
 • Recollida d’informació
 • Informe Inicial: Aparició i evolució dels símptomes
 • Exploració neuropsicològica
 • Elaboració de l’informe
 • Establiment dels objectius a treballar, la freqüència i la distribució de les sessions
 • Inici de l’estimulació/rehabilitació cognitiva.
 • Reunions amb altres professionals vinculats, i amb l’escola i pares si el pacient és menor.
 • Elaboració dels informes corresponents

Descripció del servei:

La neuropsicologia es centra en l’estudi i l’exploració de les relacions cervell – conducta amb l’objectiu d’explicar les disfuncions cognitives (problemes de memòria, d’atenció, de càlcul, llenguatge,…), emocionals (depressió, agressivitat, ansietat, apatia…) i funcionals (adaptació a l’àmbit familiar, escolar,laboral,…) que hi pugui haver.

Amb l’avaluació de les funcions superiors es crea un perfil de funcions preservades i funcions alterades o deteriorades, es fa un diagnòstic i s’elabora un pla de treball concret i individualitzat adaptat a les necessitats de cada persona.

Mitjançant la rehabilitació/estimulació cognitiva es poden recuperar funcions que, tot i haver estat preservades anteriorment ara es troben deteriorades, o estimular funcions que no s’han desenvolupat correctament degut a algun trastorn específic o a alguna disfunció concreta.

 Objectius:

 • Identificar les habilitats i les disfuncions cognitives de cada persona per tal de que ens orienti a l’hora de fer un diagnòstic o localitzar dificultats concretes.
 • Fer un diagnòstic a partir del perfil cognitiu, conductual i emocional obtingut de l’exploració neuropsicològica.
 • Tractar les alteracions cognitives, conductuals i emocionals detectades per tal de millorar l’actuació i rendiment de la persona en els diferents àmbits de la seva vida (escolar, familiar, social,…).

 Activitats que inclou:

 • Exploració/Avaluació neuropsicològica de les funcions cognitives.
 • Diagnòstic.
 • Realització de l’informe i devolució de la informació.
 • Realització d’un pla de treball que inclou aspectes emocionals, conductuals, cognitius i psicoeducatius segons el cas.
 • Estimulació/rehabilitació neuropsicològica de les funcions superiors afectades o subdesenvolupades.
 • Assessorament i orientació a la família, escola i altres professionals vinculats.
 • Re-exploracions neuropsicològiques per avaluar els canvis en el perfil cognitiu del pacient i avaluar així l’efectivitat del tractament.
 • Prendre decisions sobre el tractament: mantenir-lo igual, modificar-lo per adaptar-lo a les noves necessitats del pacient (si les hi hagués) o retirar-lo si ja s’han aconseguit els resultats buscats.

Durada del procés de diagnòstic i de cada sessió d’intervenció:

El procés de diagnòstic es pot dividir en 2-3 sessions d’unes 2 hores cada una, però pot variar en funció del cas concret.El tractament, en cas d’aconsellar-se una reeducació psicopedagògica, tindria una durada de 45-50 minuts per sessió aproximadament. Si es decideix intervenir només mitjançant estimulació neuropsicològica, cada sessió tindria una durada de 60 minuts aproximadament, podent tenir una freqüència d’una, dos o més sessions setmanals en funció de les necessitats del pacient.