Reforç escolar i tècniques d´estudi

Què fem?

 • Treballar els coneixements previs que no s’han assolit
 • Treballar de forma teòrica i pràctica els continguts de les matèries escolars
 • Resoldre els dubtes de l’alumne
 • Afavorir l’aprenentatge fomentant l’ús de diferents eines i metodologies
 • Fomentar l’hàbit d’estudi

Què aconseguim?

 • Aprendre diferents metodologies per fer les tasques escolars
 • Aprendre a preparar els exàmens de forma eficaç
 • Aprendre i posar en pràctica les diferents tècniques d’estudi
 • Incrementar la seguretat en un mateix
 • Incrementar l’autoestima i l’autoconcepte
 • Reduir l’ansietat davant els exàmens
 • Reduir la quantitat d’assignatures suspeses

En quins casos és útil?

 • Dificultats en assignatures escolars concretes
 • Manca d‘hàbits d’estudi
 • Desconeixement teòrico-pràctic de les tècniques d’estudi

Procediment:

 • Visita informativa (gratuïta)
 • Recollida d’informació
 • Establiment dels objectius, la freqüència i la distribució de les classes
 • Inici de les classes

Descripció del servei:

El reforç escolar pretén, bàsicament, treballar de forma teòrica i pràctica els continguts d’aquelles matèries on el nen/adolescent presenta dificultats després d’haver avaluat el seu rendiment acadèmic i els seus coneixements sobre l’assignatura/es. Establirem la línia base per començar a treballar l’assignatura/es des dels coneixements més bàsics que li manquen per assolir i seguirem ampliant el temari a partir d’aquí.

Es treballen conjuntament els coneixements previs que ja hauria d’haver assolit a cursos anteriors i el temari que van donant en el curs present per tal d’afavorir l’aprenentatge i anar preparat als exàmens de forma correcta.

És important incloure en el reforç escolar l’aprenentatge de les diferents tècniques d’estudi i estratègies i mètodes adients per preparar i estudiar cada tipus d’assignatura.

Objectius:

 • Que el nen/adolescent sigui capaç d’assolir els coneixements necessaris per poder seguir de forma adequada les explicacions de l’assignatura/es en l’àmbit escolar.
 • Resoldre els dubtes que li van sorgint a mida que avança el curs i van treballant temari nou.

Activitats que inclou:

 • Repàs de temes anteriors a l’actual i potenciació d’habilitats bàsiques necessàries per evitar l’aparició de problemes de base que dificultin l’aprenentatge.
 • Explicació teòrica del tema concret que pertoqui en aquell moment.
 • Pràctica, en cas necessari, dels continguts treballats teòricament.
 • Realització d’activitats lúdico-educatives per treballar i potenciar habilitats cognitives facilitadores de l’aprenentatge.
 • Foment de l’hàbit d’estudi.
 • Tècniques d’estudi.
 • Simulacres d’examen.

Durada de les sessions:

Es pot triar entre sessions de reforç escolar de 45 minuts o d’1 hora, podent-se donar dues sessions seguides si així es pacta amb el client, i poden tenir una freqüència d’una, dos o més sessions setmanals en funció de les necessitats de cada nen/adolescent.